Growing Together: Green Hospital – Eco-friendly & Net Zero

Green Hospital : Eco-friendly & Net Zero

     เพราะทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจำกัด การรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เราทุกคนช่วยโลกให้ดีขึ้นได้

ดังเช่นเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ที่ตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรจัดทำโครงการ

สร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสนอไอเดียในการลดมลภาวะต่าง ๆ ให้แก่โลก

ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากเวทีการประกวดนวัตกรรม BDMS Award และ The pPitch Awards

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการลงมือทำ

เพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สะท้อนแนวคิดการเป็นองค์กรต้นแบบของโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

Food waste Machine เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร

รางวัล BDMS President Award และ Gold Award หมวด Earth Healthcare

 

เศษอาหารเหลือทิ้งต้องรีบจัดการให้ไว เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ต้องการจัดการเศษอาหารให้มากกว่าแค่นำไปทิ้งในหลุมฝังกลบ  โดยใช้ทักษะทางวิศวกรรม ใช้ความรู้นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารในการลดความชื้น ทำให้เศษอาหารแห้งขึ้นไปพร้อมกับเทคนิคการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ จนกลายเป็นปุ๋ยโดยนำไปใช้กับต้นไม้บริเวณรอบโรงพยาบาล และส่วนหนึ่งมอบให้แก่เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงซึ่งปุ๋ยที่ผลิตจากโครงการนี้พบว่ามีปริมาณไนโตรเจนสูง ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากเดิมมากถึง 97%

 

 

WASTE ดีดี

รางวัล Bronze Award จาก The pPitch Awards 2022

การจัดการขยะในโรงพยาบาลถือเป็นเรื่องการบริหารสภาพแวดล้อมที่สำคัญเรื่องหนึ่ง  โครงการนี้ริเริ่มมาจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าของกลุ่มขยะประเภท Recycle  ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะที่ไม่ใช่เพียงการทิ้งแยกถังหรือคัดแยกเพื่อขายต่อ           แต่เป็นการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้จริง โดยส่งต่อให้แก่ Partner กลุ่มต่าง ๆ นำไป Recycle เพื่อนำกลับมาใช้ในโรงพยาบาลใหม่อีกครั้ง

 

 

โครงการ โภชนาการสีเขียว  

รางวัลชมเชย BDMS Award หมวด Earth Healthcare

 

แต่ละวันโรงพยาบาล มีเศษอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากปล่อยให้เน่าเสียก็จะเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซมีเทน ส่งผลให้โลกร้อนได้                  ด้วยความคิดของหน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4  ที่ต้องการจัดการขยะและลดขยะเศษอาหารตั้งแต่ต้นทาง จึงเกิดเป็น         “โครงการโภชนาการสีเขียว” โดยเชิญชวนให้ทุกคนทั้งพนักงานหน่วยโภชนาการ, บุคลากรในองค์กร ผู้ใช้บริการทั่วไป ร่วมมือช่วยกันเริ่มปฏิบัติการด้วยหลัก 3R Reduce-Reuse-Recycle ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 50%  เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มโครงการ รวมถึงยังช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตอาหารและที่สำคัญที่สุดคือ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4,927 กิโลกรัมคาร์บอนไดร์ออกไซต์เทียบเท่า เป้าหมายต่อไปคือการลดขยะอาหารให้เป็น 0 และนำก๊าซมีเทนจากการหมักเศษอาหารมาใช้เป็นก๊าซชีวภาพซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดนำมาใช้ในการผลิตอาหารภายในโรงพยาบาลต่อไป

 

 

โครงการ ระบบเฝ้าติดตามฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบ OIT 

รางวัลชมเชย BDMS Award หมวด Earth Healthcare

ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีที่มักเผชิญกับมลภาวะฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นที่มาของไอเดียที่ต้องการ สร้างพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ให้แก่ทุกคนภายใน            โรงพยาบาล การสร้างระบบการติดตามและตรวจจับค่าฝุ่นละออง โดยใช้เซ็นเซอร์ของเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 ทุก ๆ 15 วินาที ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud สามารถแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ แสดงข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่สำคัญของโรงพยาบาลเช่น หอพักผู้ป่วยใน (IPD) พื้นที่ผู้ป่วยนอก (OPD) และแผนกฉุกเฉิน (ER) ได้แบบ Realtime และสามารถดูย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม หากพบว่าพื้นที่ใดมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ก็สามารถสั่งระบบกรองอากาศให้ทำงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศให้สะอาดขึ้น ข้อดีคือ ควบคุมระบบปรับอากาศและระบบเครื่องกรองอากาศได้ทันที สามารถปรับและควบคุมระบบได้ตามต้องการ เป้าหมายต่อไปคือการขยายพื้นที่การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองให้ครบทุกอาคาร รวมถึงต่อยอดไปส่ารสร้างระบบวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และค่าอื่น ๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาลได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับอากาศบริสุทธิ์และปลอดภัยภายใน            โรงพยาบาลอย่างแน่นอน

We are what we eat: เลือกน้ำมันดี สุขภาพดี

การเลือกใช้น้ำมันทำอาหาร ใช่ว่าจะใช้น้ำมันแบบใดก็ได้ เพราะน้ำมันแต่ละประเภท ส่งผลต่อคุณภาพและรสชาติของอาหารด้วย

ดังนั้น จึงควรเลือกน้ำมันให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อได้อาหารจานอร่อยและเพื่อสุขภาพที่ดี

 

เมนูแบบนี้ ใช้น้ำมันอะไรดี?

 

น้ำมันแบบบไหนที่ว่าดี?

 

 

“สีคล้ำ มีกลิ่นไหม้  เหม็นหืน เหนียวหนืด  มีฟอง” น้ำมันทอดซ้ำมันไม่ดีนะ!  ไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้ง

• สาร Polar –โรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ

• สาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ( PAHs) – มะเร็ง

• ไอระเหย – มะเร็งปอด

 

 

 

 

 

 

แนะนำเคล็ดลับ ทอดน้ำมันดี ไม่ให้มีฟอง

• นำอาหารออกจากตู้เย็น พักไว้ให้อุณภูมิลดลงก่อน
• ใช้น้ำมันถูกประเภท ใส่น้ำมันก่อนเปิดแก๊ส
• อุณหภูมิที่แหมาะสมคือ 160-180 องศาเซลเซียส
• ไม่ใส่เกลือหรือเครื่องเทศขณะทอด
• หากต้องทอดจำนวนมาก ควรทอดลงกระทะทีละน้อย

 

 

 

 

 

 

น้ำมันแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันไป การใช้น้ำมันให้เหมาะกับการปรุงนอกจากจะได้อาหารที่อร่อย ยังช่วยให้ได้รับปริมาณไขมันที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งในแต่ละวันควรได้รับในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อ 1 มื้อ บางครั้งเราอาจหลีกเลี่ยงการรับปริมาณน้ำมันเกินพอดี    ไม่ได้ แต่ที่ทำได้ง่าย  ๆ คือ ลดอาหารประเภทมันในบางมื้อ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ในประเภทอื่น ๆ ร่วมด้วยก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงโรคต่าง ๆ ได้เช่นกัน

 
 
เรียบเรียงข้อมูลจาก
• เลือกใช้น้ำมันอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการบริโภค โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เตือน ! เลือก น้ำมัน ก่อนใช้ โดย รามาแชนแนล
• ทำความรู้จักก่อนใช้ 11 น้ำมันประกอบอาหาร ที่คุณอาจใช้ผิด! โดย wongnai.com

 

Preparation: Healthy Together in 2024 ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีไปด้วยกัน

แนวทางการดูแลสุขภาพสำหรับคนยุคนี้มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น การมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

ย่อมเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตที่ยืนยาว คอลัมน์ Preparation จะพาไปรู้จักกับธุรกิจบริการในแวดวงสุขภาพ

เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ ปลอดภัย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

Personalized Healthcare ดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล

        เพราะร่างกายคนเรามีความแตกต่าง ทั้งจากไลฟ์สไตล์และจากลักษณะพันธุกรรมกระบวนการ การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงนี้ มีความละเอียดมากกว่าการรักษาแบบปกติ ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อการรักษา แต่เพื่อเป็นการรู้ทันก่อนเกิดความเสี่ยงโรค ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกมากขึ้น ช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความชัดเจนและถูกต้องแม่นยำ ข้อได้เปรียบคือ ช่วยให้การรักษาอาการป่วยหรือลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพได้อย่างตรงจุด ลดระยะเวลาการรักษาโรค ลดความเสี่ยงอาการรุนแรง ลดการกินยาเกินความจำเป็น โดยปรับเปลี่ยนการรักษา การให้ยา หรือการบำบัดให้เหมาะสมกับการตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• วินิจฉัยความเสี่ยง
• ป้องกันระยะเริ่มต้น
• ลดความรุนแรงของโรค
• สุขภาพดีในระยะยาว
• ตรวจสุขภาพแบบเฉพาะกลุ่ม: วัยทำงาน, วัยสูงอายุ, สุขภาพสตรี-บุรุษ, เพศทางเลือก, ตรวจ DNAค้นหาสาเหตุโรค ค้นหาสารก่อภูมิแพ้

 

 

Nutraceutical Trend โภชนเภสัช

การดูแลสุขภาพด้วยโภชนเภสัช เป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า Nutrients และ Pharmaceutics เป็นการเลือกบริโภคชนิดอาหาร                  หรือส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่มีส่วนช่วยการป้องกัน รักษา หรือชะลอวัย สามารถทำควบคู่ไปกับดูแล        ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างจากยาที่มีสารออกฤทธิ์เพื่อรักษาโรคโดยตรง ด้วยการผ่านกรรมวิธีโดยการสกัดนำเอาความเข้มข้น พัฒนาเป็นรูปแบบเม็ด แคปซูล แบบผงชงดื่ม หรือในรูปแบบน้ำดื่ม เช่น น้ำดื่มผสมวิตามิน พัฒนาเป็นสูตรเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือก    ในการบำรุงรักษาสุขภาพจากภายใน

• ช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับสบาย ลดความเครียด

• Probiotic Prebiotic ดีต่อระบบทางเดินอาหาร

• เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง

• ชะลอวัย ผิวกระจ่างใส เปล่งปลั่ง

 

 

Lymphatic Drainage ขับสารพิษด้วยการนวด

ปัญหาผิวที่หลากหลาย ทั้งผิวหมองคล้ำ แพ้ง่าย หรือปัญหาสิว ลองมานวดกระตุ้นตามจุดต่อมน้ำเหลืองดูสักครั้ง โดยปกติการนวดที่มีบริการ    ตามสปาหรือร้านนวดทั่วไป เน้นเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นหลัก แต่เทคนิค Lymphatic Drainage นี้เป็นการซ่อมแซมร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ นวดโดยผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยทำให้ร่างกายขับของเสียหรือสารพิษออกมาในรูปแบบของเหงื่อหรือปัสสาวะ ซึ่งเป็นการนวดแบบไม่ลงน้ำหนัก          และเน้นนวดแบบนุ่มนวล (light-pressure stroking) ช่วยลดอาการบวมน้ำ อาการปวดหัว ปรับสมดุลให้ร่างกายสดชื่น ฟื้นฟูร่างกาย                ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจมีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ, โรคมะเร็ง, มีภาวะติดเชื้อหรือปัญหาการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง

• กระตุ้นระบบการทำงานของน้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น ลดปัญหาผิว
• กระตุ้นภูมิคุ้มกัน รู้สึกแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า
• กระตุ้นระบบประสาท ลดความเจ็บปวด กล้ามเนื้อตึง การยืดรั้งของพังผืด

 

 

 

 

 

 

Sound healing Therapy ศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยเสียง

สำหรับคนยุคใหม่ที่มองหาความผ่อนคลายจากความเครียด ความกังวลใจ ผ่านคอร์สบำบัดที่ใช้คลื่นเสียงจากอุปกรณ์ต่าง ๆ คุณสมบัติของคลื่นเสียงจะเข้าไปทำงานกับคลื่นสมองให้คงอยู่ในระดับ Theta Level ที่มีความถี่ 4-8 Hz เป็นระดับคลื่นที่สมองที่ทำงานช้าลง มีความผ่อนคลายสูง ร่างกายจะหลั่งสาร Serotonin และ Endorphine หรือในคอร์สที่ช่วยปรับคลื่นสมองในระดับ Beta ที่ทำให้ร่างกายมีสมาธิจดจ่อมากขึ้น  จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการบำบัดด้วยการบูรณาผ่านเสียง ช่วยพัฒนาจิตใจให้สงบและ สร้างสมาธิได้เป็นอย่างดี

• ขันคริสตัล (Crystal Bowl) แรงสั่นสะเทือนในโมเลกุลของคริสตัล สร้างความถี่ต่ำ 7.8 Hz

   ซึ่งเป็นภาวะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมดุลต่อร่างกาย เพิ่มความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ลดอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า

• ฆ้อง (Gong Bath) เสียงทุ้ม และมีความกึกก้อง ช่วยโฟกัสให้อยู่กับปัจจุบัน สงบสุขในจิตใจ

• ส้อมเสียง (Tuning Fork) อุปกรณ์ลักษณะมีด้ามจับสองขา ทำจากเหล็กหรืออะลูมิเนียม

   สามารถสร้างคลื่นเสียงที่ช่วยปรับสมดุลของระบบการไหลเวียนของเลือดได้

 

 

เรียบเรียงข้อมูลจาก
• Personalized Medicine เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• พิกัด Sound Healing Studio น่าไปลอง เว็บไซต์ THE STANDARD
• Nutraceutical / โภชนเภสัช เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหาร
• How to perform a lymphatic drainage massage by Medical News Today

Trend Update: Medical Innovation นวัตกรรมใน รพ. เพื่อสุขภาวะที่ดีในอนาคต

Never Pressure Injuries (NPI) ระบบควบคุมแรงกดเฉพาะบุคคลแบบอัตโนมัติ

    นวัตกรรมที่ช่วยลดการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานด้วยการผนวกเอาเทคโนโลยีและ AI มาใช้เพื่อควบคุมแรงกด

เฉพาะบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ วัดแรงกดตำแหน่งของร่างกายที่สัมผัสที่นอน จัดการลด-กระจายแรงกด

ด้วยความตั้งใจในความต้องการแก้ปัญหาภาวะแผลกดทับของผู้ป่วยในห้อง ICU จึงเกิดเป็นการพัฒนาร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท เฟมเม เวิร์ค จำกัด (KMUTT Spin-off)

หลักการทำงานคือ เตียงจะปรับอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจจับรูปแบบการนอน วัดแรงกดทับได้แบบ Real Time ปรับเปลี่ยนแรงดัน

ให้สอดคล้องกับสรีระ ส่วนสูง น้ำหนักของผู้ป่วย สามารถควบคุมผ่าน Application หากนอนอยู่ในท่าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ป่วย พยาบาลหรือผู้ดูแลทันที ช่วยให้ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเต็มที่ ไม่ต้องพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง

เพิ่มความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ดูแล รวมถึงช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่าที่นอนทั่วไป

และลดปริมาณขยะติดเชื้อจากการทำแผลกดทับอีกด้วย

รางวัลที่เคยได้รับ

• ชนะเลิศ IMEDBOT 2021 Innovation Contest จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
• ชนะเลิศ TCELS x RISE Accelerator: Innovative Solutions for the Next Generation of Medical AI ประเภท Track A Early Stage Startup จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และ RISE Accelerator
• ชนะเลิศ BDMS Award 2022 ประเภท Smart Healthcare จัดโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

• ควบคุมแรงกด เพื่อป้องกันแผลกดทับ
• ช่วยยืดระยะการพลิกตัว
• ดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล
• เพิ่มคุณภาพและความสุขสบายในการนอน
• ผู้ป่วยพักผ่อนเต็มที่ ไม่ต้องพลิกตัวบ่อย

คลิก https://www.facebook.com/NeverPressureInjury

__________

นวัตกรรม NANO PATCH โซลูชั่นใหม่ในการระงับปวดเพื่อข้อเข่า

     การกินยาแก้ปวด แก้อักเสบหรือได้รับสเตียรอยด์ หากใช้เป็นประจำย่อมส่งผลต่อตับและไตได้ จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมแผ่นแปะที่ช่วยฟื้นฟูอาการอักเสบและปวดข้อเข่า ด้วยเทคนิคการใช้เข็มจิ๋ว (Nano Patch) ที่มีความลึกเพียง 600 micron จำนวนหลายร้อยเข็ม สามารถบรรจุยาหรือสารออกฤทธิ์ไว้ภายใน ทำหน้าที่แทนเข็มฉีดยาขนาดใหญ่แต่ไม่ลงลึกถึงเส้นประสาท ซึ่งเป็นความลึกที่มากพอ ในการนำพาตัวยา ให้ผ่านผิวหนัง   ลงไปหล่อเลี้ยงที่ข้อเข่าในบริเวณที่ปวดได้  โดยตัวยาจะยังคงออกฤทธิ์ ได้นานต่อเนื่องไปอีก 1 เดือน ด้วยการซึมซาบลงผิวหนังมุ่งตรงสู่บริเวณข้อเข่าที่มีอาการปวดโดยตรงอย่างปลอดภัย

     Nano Patch ออกแบบการใช้งานเพื่อรักษาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬาหรือโรคข้อเข่าเสื่อม รวมถึงผู้ที่กลัวเข็มและกรณีแพ้ยาสเตียรอยด์ ขณะที่แปะผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บและสามารถดึงแผ่นแปะออกเองได้ที่บ้านเมื่อผ่าน 3 ชั่วโมงไปแล้ว เมื่อดึงออกอาจมีเพียงรอยแดง     เล็ก ๆ เท่านั้น โดยสามารถงอหรือกางเข่า ลุก นั่ง นอนได้ตามปกติ ทั้งนี้ การรักษาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

• ไม่ฉีดยา ไม่ต้องทานยา ระงับปวดได้ในครั้งแรก*
• ตัวยาอยู่นานสูงสุด 1 เดือน
• ปลอดภัย ตัวยารักษาตรงจุดที่ปวด ไม่รบกวนหัวใจและไต
• เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาอาการปวดข้อเข่า

*หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

สนใจติดต่อได้ที่ โทร 1772 หรือ www.phyathai.com

__________

Carrier Fabric ผ้าอุ้มพยุงผู้ป่วย

นวัตกรรมที่ริเริ่มมาจากความคิดที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและปลอดภัยมากที่สุด

ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น จาก Design Excellence Awards 2023

• ลดโอกาสการบาดเจ็บระหว่างเคลื่อนย้ายในระยะสั้น

• แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม

• ทำความสะอาดง่ายด้วยเครื่องซักผ้าทั่วไป

• รองด้วยผ้าอ้อมได้

การใช้งานผ้าอุ้มพยุง

1. วางผ้าอุ้มพยุงให้ผู้ป่วยรองนั่งตลอดเวลา

2.  เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย ให้ใช้คนยก 2 คน จับหูหิ้วของผ้าคนละ 2 ข้าง

3. ออกแรงยกยกขึ้นพร้อมกัน เมื่อถึงที่หมายให้วางผู้ป่วยลงอย่างระมัดระวัง

        ผ้าอุ้มพยุง เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายในระยะทางสั้น ๆ กับกลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์  ผู้บาดเจ็บ คนพิการหรือทุพพลภาพ ช่วยลดการบาดเจ็บจากการเสียดสี การกระแทกระหว่างการเคลื่อนย้าย       โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย ช่วยผ่อนแรงและลดอาการปวดล้าการยกพยุงผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ราคา 6,930.39 บาท (รวมภาษี)

สนใจติดต่อได้ที่ โทร 063-078-2621  หรือ Email: [email protected]

Doctor Talk: อ่อนเพลีย สมองล้า รักษาได้ด้วย ONDAMED

ทำงานอยู่ทุกวัน ร่างกายคุณยังพร้อมอยู่มั้ย?

ร่างกายคนเราเหมือนเครื่องยนต์ เมื่อใช้งานอย่างเต็มที่ ก็ต้องมีเวลาหยุดพัก

เพราะหากใช้ร่างกายเกิดขีดจำกัด อาจมีสัญญาณความผิดปกติต่าง ๆ หรือเกิดความเจ็บป่วยได้

อย่ารอให้เกิดปัญหาสุขภาพ ก่อนแล้วค่อยมาแก้ไข ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาด้วยคลื่นไฟฟ้า

โดยเครื่อง ONDAMED ที่สามารถ การรู้เท่าทันสภาวะร่างกายได้ทันที

ONDAMED ใช้คลื่นไฟฟ้ารักษาอย่างปลอดภัย

ONDAMED เป็นเครื่องมือฟื้นฟูสุขภาพที่อาศัยหลักการของคลื่นไฟฟ้าพลังงานต่ำ (Pulsed Electromagnetic Fields Therapy หรือ PEMF) ซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าในระดับอ่อนใช้ในการตรวจสแกนร่างกาย เพื่อดูว่าเซลล์ร่างกายส่วนใดมีการทำงานที่ผิดปกติหรือเสียสมดุล โดยการใช้เครื่อง ONDAMED จะปรับจูนความถี่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปเรื่อย ๆ หากพบความผิดปกติจะมีคลื่นตอบสนองกลับมา และจะส่งคลื่นพลังงานกลับไปกระตุ้นและฟื้นฟูในจุดที่มีความผิดปกติ เพื่อซ่อมแซมให้เซลล์นั้น กลับมาทำงานเป็นปกติดังเดิม

ONDAMED ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

 

ONDAMED เหมาะกับใครบ้าง? 

การดูแลสุขภาพด้วย ONDAMED เป็นการเทคโนโลยีการแพทย์แบบ Energy Medicine ที่ช่วยในการรักษาและวินิจฉัยในเวลาเดียวกัน

ด้วยการใช้คลื่นพลังงานช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั่วร่างกายทุกอวัยวะ แต่มีข้อจำกัดในการใช้งานสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงต่อทารกได้ หากผู้ใช้บริการมีโรคประจำตัวหรือข้อจำกัดทางสุขภาพ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยปรับเคมี

ปรับสมดุลร่างกายในการรักษาร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบสภาวะสุขภาพของตนเอง

หรือช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ได้อย่างปลอดภัย

 

 

รักษาและฟื้นฟูสุขภาพถึงระดับเซลล์ ปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงด้วยเครื่อง ONDAMED ได้ที่
PREMIER LIFE CENTER โรงพยาบาลพญาไท 2 (ชั้น 8 อาคาร B)
Call Center 1772  

Preparation: เพิ่มพลังแห่งความหวัง ด้วยพลังแห่งความสุข “โดปามีน”

 

การได้อยู่กับคนที่เรารักหรือได้ทำสิ่งที่ชอบ ก่อให้เกิดความสุขในใจ มีความพึงพอใจ รักใคร่ ยินดี

ส่งผลให้โดปามีนหลั่งออกมาในสมอง แต่ในบางครั้งเราอาจเจอสิ่งที่ไม่คาดคิด สิ่งไม่เป็นดังหวัง

หรือเจอความท้าทายอื่นๆ ในชีวิต ก็เกิดเป็นความเครียด วิตกกังวลได้เช่นกัน จนเรานำสภาวะอารมณ์นั้น

เป็นความรู้สึกพื้นฐานเรื่อยไป ผลกระทบเล็กๆ นี้ เมื่อสะสมนานวันเข้า

สุดท้ายกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิต และอาจเป็นไปได้ว่ากำลังขาด “โดปามีน” อยู่ก็เป็นได้ 

 

    สารเคมีธรรมชาติในสมอง โดยมนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้เอง เกิดจากกรดอะมิโนชนิด  Tyrosine และ Tyrosine hydroxylase  ที่ทำหน้าที่ควบคู่กัน “โดปามีน” เป็นทั้งฮอร์โมน และสารสื่อประสาทเกี่ยวเนื่องกับระบบประสาทสมอง การเคลื่อนไหว ความจำ และการเรียนรู้  มีผลต่ออารมณ์ ควบคุมสมองส่วนที่รับรู้ความรู้สึกพึงพอใจหรือมีความสุข การมีแรงจูงใจและการแสวงหาความต้องการ

โดปามีนเป็นสารที่หลั่งในสมองได้ตลอดชีวิต แต่ในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานพบในปริมาณมากที่สุด

ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายไวต่อสิ่งกระตุ้นรอบตัว รวมไปถึงผลต่อการตกหลุมรัก

โดยระบบสมองที่เกี่ยวกับการให้รางวัลของสมอง (The Brain Reward System)

ได้รับการกระตุ้น ทำให้เกิดพฤติกรรมโหยหา การมองหาคู่รักหรือเพศตรงข้าม

 

เหน็ดเหนื่อยกับงานในแต่วัน เกิดเป็นความเครียด ไม่มีความสุขเอาเสียเลย

เมื่อมีเวลาว่างก็อยากผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่ชื่นชอบ บางคนเลือกที่จะท่องโลกโซเชียลมีเดีย

ซื้อของออนไลน์  เล่นเกมหรือออกไปท่องเที่ยว ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น

ส่งผลให้โดปามีนหลั่งออกมาอย่างเสียสมดุลที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ พอเลิกทำแล้วก็กลับไปเป็นคนเดิมที่ไม่มีความสุขอีก

 

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมองบริเวณแกนสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างโดปามีนที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหว

นอกจากอาการสั่นที่มือและเท้า อาจมีอาการทางจิตประสาท เช่น ซึมเศร้า  วิตกกังวล โมโหร้าย รับกลิ่นไม่ได้ ท้องผูก

เวียนศีรษะ ง่วงนอนตอนกลางวัน นอนไม่หลับตอนกลางคืน

 

 

 

 

 

โดปามีนเป็นเพียงสารเคมีในร่างกายตามธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมให้เรามีอารมณ์แห่งความสุข การใช้ชีวิตในสังคมและการพบปะสิ่งต่าง ๆ

ในแต่ละวัน เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หากเราต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่แท้จริง

แนวทางที่ง่ายที่สุด คือ เลือกทำสิ่งที่ชอบและสบายใจ แต่อย่าตามใจตัวเองจนมากเกินไป ลองสำรวจสภาวะอารมณ์ตนเองบ่อย ๆ

รู้จักปล่อยวาง คิดบวก เพื่อสร้างสมดุลความสุขให้กับตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

We are what we eat: เลือกกินตามวัย สุขภาพดีได้ทุก Gen

การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย แต่ความต้องการสารอาหารในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน

โดยวัยเด็กต้องการพลังงานสูงเพื่อการเจริญเติบโต เมื่ออายุมากขึ้น เน้นไปที่การควบคุมน้ำหนักและลดอาหารประเภทไขมันเพื่อรักษาสุขภาพ

แต่สิ่งสำคัญคือ ควรกินอาหารให้หลากหลาย ครบถ้วนและควรมีความยืดหยุ่นในการบริโภค ไม่เคร่งครัดมากจนเกินไป

จึงจะเป็นการกินอาหารอย่างมีความสุขไปพร้อมกับมีสุขภาพที่ดี

เด็กวัยนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายและสมอง เป็นวัยกำลังเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  แนะนำให้ฝึกกินผักและผลไม้ด้วยการหั่นชิ้นเล็ก ตกแต่งสอดแทรกในอาหาร เพื่อให้เขาค่อยๆ คุ้นเคยกับ   ผักชนิดต่าง ๆ และได้รับวิตามินที่เหมาะสมโดยไม่ต้องบังคับกิน เด็กวัยเรียนมักเลือกกินอาหารและขนมที่หาซื้อได้ง่ายจากร้านสะดวกซื้อหรือหน้าโรงเรียน ผู้ปกครองควรแนะนำการกินอาหารอย่างเหมาะสม เลือกกินขนมรสหวานน้อย เพื่อไม่ให้มีน้ำตาลสะสมในร่างกายมากเกินไป  หากได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจะทำให้มีพัฒนาการด้านความสูงได้ไม่เต็มที่ กล้ามเนื้อลีบ

และส่งผลต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดภาวะอ้วนหรือมีภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยได้

วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสรีระร่างกาย  รวมถึงด้านอารมณ์และจิตใจ จากวัยเด็กที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ เติบโตไปสู่ภาวะที่พึ่งพาตนเอง

และมีความรับผิดชอบมากขึ้น วัยรุ่นให้ความสำคัญกับรูปร่างและสัดส่วน  แต่การอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนอาจกินเลี้ยงสังสรรค์

จนได้รับสารอาหารมากเกินพอดี  ไม่ควรอดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก เพราะจำเป็นต้องรับพลังงานเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย

แนะนำให้ควบคุมปริมาณ โดยเฉพาะประเภท Fast food และขนมหวานซึ่งเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง ส่งผลให้อ้วนลงพุงได้

แม้วัยนี้ร่างกายจะไม่การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีก  การทำงานของเซลล์ลดและช้าลง  แต่ยังคงใช้สารอาหารในการฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ต่าง ๆ

ให้ร่างกาย แม้จะทำงานหนักแค่ไหน ก็ไม่ควรงดอาหารเช้า เพราะระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำ สมองทำงานไม่เต็มที่  ใครที่ชอบกินอาหารประเภทปิ้งย่าง

             บุฟเฟ่ต์ ควรปรุงรสน้ำจิ้มแต่พอดี เพราะอาจได้รับโซเดียมและน้ำตาลมากเกินไป และหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง

หรือย่อยยากจนเกินไป ส่งผลให้เป็นเบาหวาน ความดัน หรือไขมันอุดตันได้ง่าย

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบการเผาผลาญพลังงาน ต่อมน้ำลาย และต่อมรับรสชาติก็จะเสื่อมสภาพลง แต่ยังคงต้องการสารอาหารเพื่อไปซ่อมแซม

ส่วนต่าง ๆ อยู่  ผู้สูงวัยมักกินอาหารไม่อร่อย เพราะต่อมรับรสเสื่อมลง แต่ชอบกินขนมหวาน เพราะสามารถรับรสชาติหวานได้ดีที่สุด

ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัด ลดอาหารคอเรสเตอรอลสูง เช่น ปลาหมึก มันกุ้ง ไข่แดง ทั้งนี้ ผู้สูงวัยจะสูญเสียเนื้อกระดูกเฉลี่ย

อยู่ที่ 3-5 % ต่อปี จึงควรกินอาหารที่มีแคลเซียม เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน การกินผัก ผลไม้ที่มีกากใยสูง

ช่วยเข้าไปดูดซับไขมันและน้ำดีไว้ในลำไส้ ช่วยป้องกันโรคท้องผูกได้

การเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละวัย เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพดี

นอกเหนือจากโภชนาการที่ครบถ้วน กินให้ถูกต้องตามสัดส่วนแล้ว การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จิตใจให้เบิกบานแจ่มใส จะช่วยสร้างสมดุลให้แก่ร่างกายให้แข็งแรงแบบองค์รวมได้เช่นกัน

เรียบเรียงข้อมูลจาก

  • กินอย่างไร? ให้เหมาะสมกับช่วงวัย โดย โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
  • กินอาหารอย่างไร เมื่อชีวิตเข้าสู่วัยทอง โดย โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
  • อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

Trend Update: Health Mega Trend ‘Wellness Business’ เทรนด์โลกปรับ รับสุขภาพดี

 

สินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นหลังจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ผู้คนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น กลุ่มธุรกิจประเภท Wellness Business

ซึ่งการผลิตสินค้าและการบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ปรับไลฟ์สไตล์

เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยืนยาว จึงเป็นที่น่าจับตามองในโลกยุคนี้

ถือได้ว่าเป็น Health Mega Trend ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

กลุ่มธุรกิจเชิงสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการเติบโตได้สูงในประเทศไทยซึ่งกำลังพัฒนาสู่การเป็น Medical Hub แห่งใหม่ของโลก ด้วยความพร้อมของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  เน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหากิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพระหว่างพักผ่อน เช่น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อการรักษาความเจ็บป่วยหรือศัลยกรรมความงาม บริการนวดหรือสปาบำบัดภายในโรงแรม โปรแกรมตรวจสุขภาพโดยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพแบบเฉพาะรายบุคคล

 

 

สุขภาพดี เริ่มต้นที่วัตถุดิบ กลุ่มสินค้าประเภทอาหารจึงคำนึงถึงพฤติกรรมและความต้องการมีโภชนาการที่ดีของผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น ผลิตจากพืช Organic, Probiotic, Prebiotic , Non-GMO, Non-Alcohol, Low fat, Low Sugar หรือ Low Sodium  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มโปรตีน รวมถึงตลาดเครื่องดื่มผสมวิตามินที่กำลังเติบโต ตอบโจทย์การให้ความสดชื่นไปพร้อมกับได้สุขภาพ  แยกย่อยเป็นการใส่วิตามินชนิดต่างๆ เช่น วิตามินซี วิตามินบี ช่วยระบบเผาผลาญ หรือทำให้ผิวพรรณสดใส เอาใจกลุ่มรักสุขภาพที่มีความต้องการต่างกัน

 

 

 

 

 

สุขภาพของจิตใจเป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้มีความน่าสนใจ คนแสวงหาความสบายใจและต้องการความผ่อนคลายจากความเครียด วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ภาวะหมดไฟในการทำงาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพจิตและจัดการทางอารมณ์จึงเข้ามามีบทบาท เพื่อช่วยส่งเสริม    การบำบัด ทางอารมณ์ เช่น  Application บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบเพื่อนคุยและแบบให้การรักษา, คอร์สฝึกการหายใจ ฝึกสมาธิ, คอร์สเรียนรู้การใช้ชีวิตและรู้เท่าทันอารมณ์, Gadget ติดตามสภาวะอารมณ์และบำบัดความเครียด ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ มีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นมากกว่า 20% ของคนทั้งประเทศ การผลิตสินค้าและอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้สูงวัยมีความสะดวกสบายมากขึ้น น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้สูงวัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตัวอย่างเช่น รองเท้าหรือสเปรย์กันลื่น, ช้อนตรวจจับ   การสั่นสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน, อาหารชนิดนิ่มสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการกลืน, Application เตือนกินยาให้ตรงเวลา หรือบริการรับ-ส่งไป รพ. เพื่อพบแพทย์ตามนัด นวัตกรรมทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นใจและสบายใจในการชีวิตประจำวัน สร้างคุณค่าของการมีชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวได้อีกยาวนาน

 

เรียบเรียงข้อมูลจาก

  • 8 นวัตกรรม ตัวช่วยผู้สูงวัยใช้ชีวิตบั้นปลายได้ง่ายขึ้น โดย สสส.
  • Thaiand urged to focus on wellness by Bangkok Post
  • Wellness Tourism Cluster เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย innovestxonline

Doctor Talk: 4 อาการเสี่ยง หากผ้าปูที่นอนไม่สะอาด

 

ไม่ว่าจะเหนื่อยล้ามาแค่ไหน เราก็อยากจะทิ้งตัวลงบน “ที่นอน” เครื่องเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจของเรา

แต่…บนผ้าปูที่นอนของเราอาจมีอันตรายซ่อนอยู่ ถ้าเราไม่รักษาความสะอาดให้ดี ก็อาจก่อความเสี่ยงทำให้คุณเป็นโรคได้

 

ฝุ่นเล็กจิ๋ว 0.1-0.3 มิลลิเมตร สามารถเข้าไปในร่างกายผ่านทางเดินหายใจได้ หากหายใจเอาไรฝุ่นหรือมูลไรฝุ่นเข้าไป

มักจะก่อให้เกิดอาการจมูกอักเสบ บวม ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไปจนถึงอาการหอบหืด เป็นต้น

 

ผ้าปูที่นอนที่มีเชื้อราสะสม การสัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อราก่อโรคโดยตรง

อาจส่งผลให้เป็นโรคผิวหนัง อักเสบจากเชื้อราได้

 

ทั้งไรฝุ่นและเชื้อราสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ทั้งทางเดินหายใจและตามผิวหนัง

ความรุนแรงของอาการแพ้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยอาจร้ายแรงลุกลามไปถึงโรคผิวหนังขั้นรุนแรง หรืออาการเยื่อบุในหลอดลมบวมได้

 

อาการโรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และอาการภูมิแพ้ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความไม่สบายตัว เป็นปัญหาต่อการนอนหลับ

หากปล่อยไว้นาน ๆ จะทำให้เสี่ยงเป็นโรคที่คุณอาจคาดไม่ถึง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตัน ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมสภาพลง เป็นต้น